Ngày 1

Posted: Tháng Chín 19, 2022

Mục tiêu thực hành LHD trong các mục tiêu: kết nối với con, trở thành ghost writer, hoàn thành dự án your concept. Trước hết để thực hành được LHD…

Posted: Tháng Bảy 8, 2022

Nhiều người nói với tôi rằng mục tiêu của họ là phát triển bản thân. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn phát triển bản thân là phát triển những gì,…