Xác định thị trường!

Posted: Tháng Năm 18, 2022

Là một tác giả, ngoài chuyện nội dung sách của bạn viết gì, bạn cần phải có độc giả nữa.Chúng ta không thể viết một cuốn sách mình muốn đọc…