Sách của bạn viết cho ai đọc?

Posted: Tháng Năm 16, 2022

Bạn có thể cụ thể hoá đối tượng bạn muốn hướng tới không? Ví dụ: mình viết sách dành cho phụ nữ đang làm mẹ (chứ không phải phụ nữ…