Ngày 12…

Posted: Tháng Tư 24, 2022

Đề bài: Chọn từ đẹp nhất và sáng tạo về nó trong 5-10p. Liệt kế những từ đẹp nhất với mình. Từ đẹp nhất với mình là ” Kỉ niệm”…