Ngày 7…

Posted: Tháng Tư 19, 2022

Đề bài: Chọn một câu chưa hoàn thành và viết trong vòng 10 phút hoặc lâu hơn. Hãy thay đổi góc nhìn của người đầu tiên hoặc bên thứ ba…